Warunki uczestnictwa

Do udziału w Konkursie „Teraz Polska” mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki formalne:

podmiot prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy,

podmiot nie prowadzi działalności na podstawie umowy licencyjnej lub franchisingowej,

zgłaszane produkty/usługi są przedmiotem własnej działalności zakładu zgłaszającego,

zgłaszane produkty/usługi są obecne na rynku polskim od co najmniej 6 miesięcy.

Jak się zgłosić

Rejestracja

Uczestnik wypełnia online ankietę rejestracyjną i wnosi opłatę rejestracyjną.

Wniosek

Biuro Konkursu potwierdza otrzymanie zgłoszenia i przesyła uczestnikowi wniosek konkursowy (ankietę weryfikacyjną).

Zgłoszenie

Uczestnik odsyła wypełniony wniosek konkursowy i wnosi opłatę weryfikacyjną do 31.01.2024 roku.

OPŁATA WERYFIKACYJNA W KATEGORII PRODUKTY*
Liczba pracowników
Opłata weryfikacyjna
poniżej 20 osób
3000 zł
od 21 do 50 osób
4000 zł
od 51 do 100 osób
5000 zł
od 101 do 250 osób
6000 zł
od 251 do 500 osób
7000 zł
od 501 do 1000 osób
8000 zł
powyżej 1000 osób
9000 zł
OPŁATA WERYFIKACYJNA W KATEGORII USŁUGI
Przychód netto firmy w roku 2022
Opłata weryfikacyjna
poniżej 1 mln zł
4000 zł
od 1 mln do 20 mln zł
6000 zł
od 21 mln do 50 mln zł
8000 zł
od 51 mln do 100 mln zł
9000 zł
od 101 mln do 500 mln zł
10 000 zł
powyżej 500 mln zł
12 000 zł
*Opłata za zgłoszenie jednego produktu lub serii produktów. W skład serii wchodzi grupa produktów wytwarzanych w oparciu o tę samą technologię.

Materiały do pobrania

Etapy konkursu

Rejestracja

Uczestnik wypełnia ankietę rejestracyjną online i wnosi opłatę rejestracyjną

Wniosek konkursowy

Biuro Konkursu przesyła uczestnikowi wniosek konkursowy. Uczestnik do 31.01.2024 wypełnia i odsyła wniosek oraz wnosi opłatę weryfikacyjną.

Ocena ekspercka

Niezależni eksperci z instytutów badawczych oceniają zgłoszone do konkursu produkty, usługi i innowacje

Nominacje

Uczestnicy, którzy otrzymali najwyższe oceny punktowe zostają nominowani do Godła „Teraz Polska” przez Komisje Ekspertów

Głosowanie Kapituły „Teraz Polska”

Kapituła Konkursu w drodze głosowania wyłania laureatów spośród wszystkich nominowanych

Wielki Finał – Gala „Teraz Polska”

Laureaci Konkursu odbierają statuetkę „Teraz Polska” na uroczystej Gali i otrzymują prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska”

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu „Teraz Polska”. Jeśli nie znajdziesz tam informacji, których szukasz, skontaktuj się z nami. 

W Konkursie „Teraz Polska” w kategorii dla Produktów oraz dla Usług może wziąć udział każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą co najmniej od 1 stycznia 2023 roku.
W przypadku kategorii dla Przedsięwzięć Innowacyjnych mogą w niej wziąć udział jednostki badawcze oraz firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową.
Produkty i usługi zgłaszane do Konkursu „Teraz Polska” muszą być obecne na polskim rynku co najmniej od 1 lipca 2023 roku. Produkt lub usługę może zgłosić jedynie firma, która je wytwarza (oferuje). Nie przyjmujemy zgłoszeń od dystrybutorów oraz franczyzobiorców.
Nie ma natomiast ograniczeń co do branż reprezentowanych przez zgłaszane produkty, usługi i innowacje.

Nie. Wielkość firmy, która zgłasza się do Konkursu „Teraz Polska”, nie jest brana pod uwagę podczas ocen konkursowych. Głównym kryterium oceny jest jakość i niezawodność zgłaszanych produktów i usług. Ponadto ocenie podlegają: technologia produkcji, dotychczasowe nagrody i wyróżnienia otrzymane przez firmę, opinie klientów na temat produktu (usługi). Zastosowanie jakości jako głównego kryterium oceny sprawia, że nagrodę w Konkursie „Teraz Polska” otrzymują co roku reprezentanci małych, średnich i dużych firm.

Zgłoszenia do 34. edycji Konkursu „Teraz Polska” są przyjmowane do 31 stycznia 2024 roku. Jest to termin przesłania do Fundacji wypełnionej ankiety weryfikacyjnej. Aby ją otrzymać, należy wcześniej zarejestrować chęć udziału w Konkursie, wypełniając ankietę rejestracyjną.

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska”, należy:
wypełnić ankietę rejestracyjną online,
⦁ następnie do dnia 31 stycznia 2024 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną,
⦁ wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Tak. Jeżeli firma nie zostanie laureatem Konkursu „Teraz Polska”, może w kolejnej edycji raz jeszcze zgłosić ten sam produkt/usługę/innowację.
Również laureaci mogą ponownie brać udział w Konkursie, oczywiście z nowymi produktami lub usługami. Laureat rekordzista zdobył nagrodę „Teraz Polska” aż 6 razy.

Tak. Każdy uczestnik Konkursu „Teraz Polska” wnosi dwie opłaty: rejestracyjną i weryfikacyjną. Opłata rejestracyjna jest stała dla wszystkich uczestników i wynosi 500 zł (brutto). Opłatę tę należy uiścić po wypełnieniu ankiety rejestracyjnej. Z opłaty tej są zwolnieni uczestnicy wcześniejszych edycji Konkursu.
Wysokość opłaty weryfikacyjnej jest uzależniona: dla firm zgłaszających produkt lub innowację – od ilości osób zatrudnionych w firmie; dla firm zgłaszających usługę – od przychodu netto firmy w roku 2022. Tabele ze stawkami znajdują się na w zakładce „warunki uczestnictwa” oraz w Regulaminie Konkursu.

Nie. Samo zgłoszenie i udział w Konkursie nie gwarantuje otrzymania nagrody „Teraz Polska”. Nagrodę otrzymują najlepiej ocenione przez Ekspertów zgłoszenia (produkty, usługi i innowacje). W każdej edycji Konkursu Kapituła dokonuje wyboru (na podstawie ocen przeprowadzonych przez Komisje Ekspertów) do 25 produktów, usług i innowacji, które otrzymują nagrodę w Konkursie „Teraz Polska”.

Laureaci Konkursu otrzymują prawo do bezpłatnego posługiwania się znakiem „Teraz Polska” przez okres 12 miesięcy. Po tym czasie każdy z laureatów ma prawo wystąpienia do Fundacji z wnioskiem o jego przedłużenie na kolejny rok. Fundacja przed wydaniem zgody sprawdza, czy w okresie posługiwania się znakiem „Teraz Polska” została utrzymana jakość produktu (usługi).

Do najważniejszych korzyści laureata Konkursu „Teraz Polska” należą:
⦁ prawo do umieszczania na swoich produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Jak wynika z badań przeprowadzonych we wrześniu br. przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, ponad 80% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne oraz mają atut krajowego pochodzenia;
⦁ pakiet promocyjny oferowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, w skład którego wchodzą m.in. zniżki na reklamę w mediach, możliwość udziału w imprezach targowo-wystawienniczych współorganizowanych przez Fundację;
⦁ udział w Gali „Teraz Polska” na przełomie maja i czerwca 2024 roku (udział w Gali nie wiąże się z dodatkowymi kosztami);
⦁ członkostwo w Klubie „Teraz Polska”, zrzeszającym dotychczasowych laureatów Konkursu.

Uroczyste zakończenie Konkursu „Teraz Polska” odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2024 roku. Podczas Gali w Warszawie przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą statuetki „Teraz Polska”.

Wszystkie produkty, usługi i innowacje zgłaszane do Konkursu „Teraz Polska” są oceniane przez niezależnych ekspertów reprezentujących instytuty badawcze i uczelnie. Ocena odbywa się zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie Konkursu. Dzięki pracy niezależnych ekspertów, którzy oceniają zgłoszenia w Konkursie, klienci mają pewność, że kupując produkty i usługi oznaczone Godłem „Teraz Polska”, nabywają przede wszystkim najwyższą polską jakość.